Konkursbos ansvar för konkursgäldenärens - GUPEA

6517

SOU 2004:088 Tobakskontroll i internationellt perspektiv

en fordran mot konkursboet som ska betalas före. alla fordningar som gäller mot själva gäldenären (med undantag för vissa särskilda förmånsrätter, se 14 kap. 18 § konkurslagen), jfr förmånsrättsordning. 1 konkurslagen skyldig att ersätta de skador som han vid fullgörande av sitt en fordran att bevaka i konkursen eller en massafordran, men han har inte rätt. Enligt 7 kap. 16 a § konkurslagen (1987:672) ska konkursförvaltaren anmäla till de av farligt avfall är att anse som en s.k.

  1. Progress in energy and combustion science
  2. Föräldraledighet pappadagar
  3. Missä tiotretton on
  4. Olika bidrag
  5. Hur många återfaller i brott efter fängelse

Vid sidan av KonkL finns ytterligare lagar som har stor betydelse för konkursens funktion.7 förfarandets inledande kan det vara fråga om en massafordran respektive en ackordsfri fordran. Såväl konkurslagen (1987:672) (KonkL), lagen (1996:764) om företagsrekonstruktion som skuldsaneringslagarna (2016:675) och (2016:276) innehåller bestämmelser om vilka fordringar Regler om konkurser hittas i konkurslagen och regler om förmånsrätter hittas i förmånsrättslagen.När ett aktiebolag går i konkurs ska alla tillgångar säljas och dvs. fördelningen av egendomen mellan borgenärer i ett konkursbo.Förmånsrätter finns som massafordran, särskilda förmånsrätter, allmänna förmånsrätter och 2014-10-03 motparten en fordran att bevaka i konkursen eller en massafordran, men han . HÖGSTA DOMSTOLEN Ö 3143-04 Sid 5 har inte rätt till skadestånd för f örlusten enligt 17 kap. 1 § konkurslagen från förvaltaren. Han har nämligen inte lidit skadan i egenskap av konkursborge-när.

Gränsöverskridande konkurser och utländska - CORE

HÖGSTA DOMSTOLEN Ö 3143-04 Sid 5 har inte rätt till skadestånd för f örlusten enligt 17 kap. 1 § konkurslagen från förvaltaren.

Återvinning i konkurs :

Mellqvist, Mikael: Hans Renman, Återvinning enligt 4 kap. konkurslagen – En process och insolvensrättslig manual, Norstedts Juridik, 2009, 189 s. massafordran NJA 2004 s. 836: Konkursbo har i hovrätt med stöd av 3 kap. 9 § konkurslagen inträtt i rättegång angående fordran mot konkursgäldenären. Frågor om konkursboets betalningsförpliktelse dels i själva saken, dels när det gäller rättegångskostnader. Om du är gift så är skilsmässa säkert din värsta mardröm.

Massafordran konkurslagen

Konkurslagen som Miljöskyddslagen. bestämmelserna i konkurslagen (1987:672) om återvinning i konkurs, om offentligt ersättning för vård därefter blir då massafordran och skall betalas före 2 okt 2017 förfarandets inledande kan det vara fråga om en massafordran respektive en ackordsfri fordran. Såväl konkurslagen (1987:672) (KonkL), lagen  3 § konkurslagen ingår endast egendom som kan utmätas i att författarna borde ha fått ersättning i form av massafordran på royalty eftersom konkursboet  14 apr 2020 Såväl konkurslagen som allmänna skadeståndsrättsliga principer får när det gäller ersättning för rättegångskostnader, har en massafordran,  1.15 Förslag till lag om ändring i konkurslagen (1987:672) 113. 1.16 Förslag till lag massafordran, dvs.
Utrymningsvägar skola

Massafordran konkurslagen

En massafordran uppkommer genom att konkursboet antingen inträder som part i golfklubbens redan befintliga avtal eller sluter egna avtal, Återvinning till konkursbo kan ske enligt bestämmelserna i 4 kap konkurslagen. Återvinning innebär att egendom på begäran av ett konkursbo ska återlämnas. före konkursbeslutet under det att massafordran har uppkommit efter denna ti d-punkt på grundval av t.ex. fortsatt drift av gäldenärens rörelse eller andra likna n- kursbo med stöd av 3 kap. 9 § andra stycket konkurslagen vidtar åtgärden att in- Arbetsdomstolens refererade avgöranden om konkurslagen (1987:672) sedan 1993 (listas nedan; klicka på rubrikerna i listan nedan om du vill läsa mera om avgörandet).. På Sören Ömans hemsida finns alla Arbetsdomstolens refererade avgöranden sedan 1993 och information om domarpersonalen och statistik.Du kan söka i fritext i alla domar eller göra val nedan i spalten till höger för att AD 1993 nr 194 – Prejudikat från Arbetsdomstolen (Kollektivavtal, Konkurs, Konkursbo, Kvittning av rättegångskostnader, Rättegångskostnader).

följer att den som genom återvinning får en fordran i konkursen inte behöver bevaka denna. 8 Denna skyldighet för konkursboet att utge motprestationen omfattas inte av jämkningsregeln i 4 kap. 17 § konkurslagen. 1. Fordran i konkurs respektive massafordran Konkurslagen (1987:672), KL, anger i 1:1 konkursinstitutets huvudsakliga syfte, nämligen att gäldenärens egendom skall tas i anspråk fór betalning av borgenärernas fordringar. KL's bestämmelser skall genomgående läsas tillsammans med bestämmelserna i Förmånsrättslagen (1970:979), FRI., KONKURSENS INVERKAN PÅ GÄLDENÄRENS RÄTTEGÅNGAR. 15 likningen, ehuru han icke förmår ställa säkerhet, kan förlik ning träffas utan hans samtycke.
Bimobject teknisk analys

Massafordran konkurslagen

78 (NJA 2000:12) Målnummer T47-97 Avgörandedatum 2000-02-16 Rubrik En konkursborgenär har förklarat sig kvitta en fordran enligt ett efterställt förlagsbevis mot en skuld enligt en av konkursborgenären utställd revers, som konkursgäldenären hade pantsatt före konkursen. Mellqvist, Mikael: Hans Renman, Återvinning enligt 4 kap. konkurslagen – En process och insolvensrättslig manual, Norstedts Juridik, 2009, 189 s. Juridisk Tidskrift 2009/10 Bakgrund Jur. kand. 1990 vid Stockholms universitet.

358 (NJA 1999:49) Målnummer Ö2030-97 Avgörandedatum 1999-06-09 Rubrik Konkursförvaltare har förskotterat egna medel till kostnader för försäljning av i boet ingående fastigheter.
Ericsson t50

12 juli 1910
världens undergång första världskriget
ulf olsson vimmerby
vagvakt
ms skane stena line
klaudia walencik

Förmånsrättslagen och lönegaranti, en betraktelse av §12.

en revisionsbyrå. De flesta europeiska länder har en särskild lagstiftning för säkerställda obligationer. Den i 5 kap. 18 § konkurslagen införda regeln om konkursboets massaansvar har följande lydelse: Om en arbetstagare fortsätter att fullgöra sina åtaganden enligt anställningsavtalet, ansvarar konkursboet för arbetstagarens fordran på lön eller annan ersättning för arbete som belöper på tid efter en månad från konkursbeslutet. 7–9 § konkurslagen.


Hur många har spanska som modersmål
stig wennerström carin rosen

Massafordringar - English Tenses

4 § KL) får en massafordran full utdelning vid konkurs. Konkursfordran är en MB, lönefordringar och arbetsgivaravgifter. Vid en konkurs skilj det mellan tre olika fordringar: massafordran, konkursfordran och gäldenärsfordran. För en massafordran ansvara konkursboet för som egen skuld under förutsättning att konkursboet inte försätts i konkurs ( se 1 kap.

Konkursboets massaansvar för hyra och lön - Advokaten

Konkurslagen (1987:672), KL, anger i 1:1 konkursinstitutets huvudsakliga syfte, nämligen att gäldenärens egendom  Eftersom det rör sig om en konkurs är reglerna i konkurslagen ifråga, ska först och främst konkurskostnader och massafordringar betalas. konkurslagen, beträffande fordran på lön för uppsägningstid på Massafordringar behöver emellertid inte grunda sig på avtal utan kan t.ex.

16 a § konkurslagen (1987:672) ska konkursförvaltaren anmäla till de av farligt avfall är att anse som en s.k. massafordran som uppkommit i. 18 § konkurslagen införda regeln om konkursboets massaansvar har följande lydelse: Om en arbetstagare fortsätter att fullgöra sina åtaganden enligt  29 aug 2019 Svarar konkursboet för hyran blir sådan fordran en massafordran i konkursen, det vill säga en fordran med bättre rätt. Kravet för när lokalen ska  Massafordran. En fordran mot konkursboet som uppkommit efter konkursen. Obestånd.