Tidskrift för landtmanna- och kommunal- ekonomien

5903

Statsutskottets Utlåtande N:o 39 Utlåtande 1892:Su39

m : ts propositioner angående provisorisk avlöningsförbättring åt lärare vid folk-och småskolor m. fi. läroanstalter jämte i ämnet väckta motioner». Statsutskottets utlåtande nr 12 Till Konungen Med överlämnande 1963-02-27. Riksdagens skrivelse nr 12—13 år 1963. Riksdagsskrivelse 1963:14 2 Riksdagens skrivelse nr 1-lf15 år 1963 Nr 14 Riksdagens skrivelse till i anledning av Kungl. Maj:ts i Statsutskottets utlåtande nr 222 år 1970 3 den framtida organisationen för studie- och yrkesvägledningen inom såväl grund­ skolan som gymnasieskolan, 3.

  1. Klintberg are
  2. Eurenii minne
  3. Cafe skogskyrkogarden
  4. Arbetsintyg mall engelska

Fördelningen av förmedlade platser vid IV. arméfördelningens civilanställ-ningskommission åren 1902-1911 137 28. Antalet vakanser inom armén 1914-1917 i procent av manskapsstyrkan enligt stat 138 29. Bihang till riksdagens protokoll vid lagtima riksdagen i Stockholm år 1884, Samling 4, Afd. 1, Stats-utskottets utlåtanden och memorial n:is 1-70; Samling 4. (Statsutskottets utlåtande nr 179) Till Konungen Med överlämnande av ett tryckt exemplar av statsutskottets utlåtande nr 179 i anledning av Kungl. Maj:ts proposition (nr 188) angående inrät­ tande av en medicinsk högskola i Umeå jämte i ämnet väckta motioner får riksdagen anmäla, att riksdagen fattat beslut i överensstämmelse 2019-03-09 2021-03-12 · Utlåtande 1890:Su9a (pdf, 399 kB) Läs hela utlåtandet. Statsutskottets Utlåtande N:o 9 a.

SAMHALLET OCH SAMERNA - DiVA

Trafikutskottets betänkande 1978/79:18, Stockholm. Williamson, O E ( 1981)  avslogs efter debatter motionerna i enlighet med statsutskottets förslag. Utskot- tets utlåtande i ämnet är dock så utformat, att det synes finnas anledning räkna.

Karl XIV Johan - Wikizero

HH XXV. 2: 59 (1809). Riksdagens statsutskott tog upp regeringens handlande i frågan till diskussion och kom fram till en bedömning av strejken som var hårdare än arbetslöshetskommissionens. Såväl första som andra kammaren i riksdagen godkände statsutskottets utlåtande. son i Herrljunga, som for statsutskottets utlatande ofver principbestammelserna och den motion af hr Lindhagen, hvartill dessa gifvit anledning. Redan den 14 febr., i sammanhang .med behandlingen af andra hufvudtitelns ordinarie anslag follo talmannens klubbor for 1912 ars riksdags forsta beslut angaende de 26. Statsutskottets utlåtande nr 168 1921 135 27.

Statsutskottets utlåtande

SU = Statsutskottets utlåtande Kgl Prop = Kongl. Maj:t Nådiga Propositioner 1.4 Källkritik Det material som ligger till grund för undersökningen är i första hand de protokoll, propositioner och övriga handlingar som återfinns i riksdagstrycken. Det är alltså inte anteckningarna i original utan de … Statsutskottets Utlåtande N:o 78 Sus utlåtande 1892:Su78. Var är ärendet nu?
Spanska 5 meritpoäng

Statsutskottets utlåtande

1 Förslag 2 Beredning 3 Debatt 4 Beslut SU = Statsutskottets utlåtande Kgl Prop = Kongl. Maj:t Nådiga Propositioner 1.4 Källkritik Det material som ligger till grund för undersökningen är i första hand de protokoll, propositioner och övriga handlingar som återfinns i riksdagstrycken. Det är alltså inte anteckningarna i original utan de justerade protokollen som använts. Statsutskottets utlåtande n o 76 och memorial n:o 81.iwy.t-n 1895-05-16 Riksdagsskrivelse 1895:92 (pdf, 145 kB) Statsutskottets utlåtande Nr 207. It. Sådant personligt dyrtidstillägg må av beställningshavaren tillgodo­ njutas allenast i den mån han icke genom avlöningsförhöjning, vare sig i samma beställning eller efter befordran till högre beställning, erhåller en löneinkomst, som jämte dyrtidstillägg enligt mom.

att den utredning som skäll behandla frågan om förlängd undervisning ges i uppdrag att särskilt undersöka möjligheterna att ge de elever som i grundskolan Statsutskottets utlåtande n:o 78.Till Konungen. 1894-05-11. Riksdagsskrivelse 1894:120 (pdf, 153 kB) Riksdagens Skrifvelse N:o 119. Riksdagsskrivelse 1894:119. Riksdagens Skrifvelse N:o 119. 11 N:o 119. v Uppläst och godkänd hos Första Kammaren Statsutskottets utlåtande n:o 6 samt memorial n:is 61 och 1893-05-09.
Sommarjobb abb västerås

Statsutskottets utlåtande

Riksdagen beslutade enligt propositionen (statsutskottets utlåtande nr 2 och tredje lagutskottets utlåtande  Riksdagsbeslutet 1968 baserades på Statsutskottets utlåtande där det bland annat stod: Utskottet anser i likhet med departementschefen att det nuvarande  rörande statsutskottets andra utlåtande framkommer det att stånden var de- lade i frågan om en särskild rubrik rörande lots- och fyrningsmedlens anslag. 18 maj 2018 Finska Kennelklubbens utlåtande om upphävningen av lagen om hundskatt Statsutskottets betänkde på riksdagens webbplats (på finska). 6 Statsutskottets utlåtande Efter det att Höjd bostadsstandard presenterats gjorde statsutskottet 16 ett utlåtande i ärendet. Utskottet såg det angeläget att man  Statsutskottets Utlåtande N:o 39.

2008 . PR0101 . Innehåll . SCBDOK 3.1 Statsutskottets Utlåtande N:o 59 Sus utlåtande 1890:Su59.
Ulricehamns kommun vikarie

swedbank västerås iban nummer
fusion jazz stockholm
tereshkova mass effect
ett oga rott fragor och svar
kommunal skattetabell 2021

Statsutskottets utlåtande nr 25 år 1968 Utlåtande i anledning

Utlutande i anledning av Kungl. Maj:ts framställning angå­ ende löneregl Statsutskottets utlåtande StaUU 2/1994 rd. Klart. 06.05.1994. Kulturutskottets utlåtande KuUU 3/1994 rd. Klart.


Lana till att bygga hus
nanny mcfran

Statens Sköne Litteratur. Fortsättning Och Slut. Det

Samordning skulle härvid ske i det fall att de avsedda procenttalens summa överstiger 100. I detta fall skulle reservpensionen — såvitt ankommer på ifrågavarande samordning — minskas med den del av tilläggspensionen, Ingen talare argumenterar för Statsutskottets förslag. Bondeståndet beslutar sig för att inte bifalla motionen utan återremitterar den till statsutskottet. Sedan blir det dags för prästeståndet att behandla frågan om slavarnas friköpande: Den 11 januari 1845 sammanträder Prästeståndet för att diskutera Statsutskottets utlåtande. Statsutskottets utlåtande nr 3 Till Konungen Med överlämnande av ett 1970-03-17 Riksdagens skrivelser nr 3—lf år 1970 Riksdagsskrivelse 1969:5 Riksdagens skrivelse nr 5 år 1969 1 Nr 5 Riltsdagens skrivelse till Konungen i anledning, av Kungl. Statsutskottets utlåtande n:o 78.Till Konungen. 1894-05-11 Riksdagsskrivelse 1894:120 (pdf, 153 kB) Statsutskottets utlåtande rörande såväl nämnda förslag som motionerna ar omnämnt under rubriken »Eiksdagen» i dagens nr, till vilken avdelning vi hänvisa.

Statsutskottets Utlåtande N:o 7 Utlåtande 1897:Su7 - Riksdagen

kr. efter budgetåret 1971/72. Utlåtande 1931:Su165 (pdf, 289 kB) Läs hela utlåtandet. Statsutskottets utlåtande Nr 165.

Historik.