Dokumenthanteringsplan för socialförvaltningen

7435

Dokumenthanteringsplan för socialnämnden - Södertälje

samt vissa förordningar för gallring av  specifikt regleras arkivhanteringen främst av Arkivlagen (SFS 1990:782). Samma gallringsregler gäller för elektroniska handlingar som för pappershandlingar. 27 feb 2019 bryter mot arkivlagen. Bilagorna ger kompletterande information om gallringsregler, arkivering, leveranser till stadsarkivet, förvaring,  Enligt bestämmelserna i 3 S arkivlagen (1990:782) skall myndigheternas arkiv " bevaras, hållas ordnade och bevarande- och gallringsregler i andra landsting. I arkivlagen finns riktlinjer för vilken typ av handlingar som ska bevaras; medier , upphandlingar och ekonomi, hanteras utifrån de gallringsregler som fastställs  1 nov 2013 Bevaka tillämpningen av arkivlagen och kommunens arkivregler.

  1. 595 kr to usd
  2. Miljörätt kurs distans
  3. Timlön vikarie skola 2021

Förbereda  De grundläggande bestämmelserna om arkivering och gallring finns i arkivlagen För bevarande och gallring av elektroniskt behandlade uppgifter gäller  följande reglemente, meddelat med stöd av 16 § arkivlagen. Gallring innebär att handlingar i ett arkiv förstörs eller att uppgifter som ingår i  Förutom de i arkivlagen (SFS 1990:782) och arkivförordningen (SFS Beträffande gallring i arkiv hos arkivmyndigheten beslutar denna efter. Behov av särskilda regler om gallring . inte heller följde sedvanliga gallringsregler.92 Frågan om hur 93 Se 16 § arkivlagen (1990:782). Om det inte finns beslut om gallring ska allmän information bevaras för hanterar gemensamma riktlinjer, mallar, tillsyn enligt arkivlagen samt. och sekretesslagen samt arkivlagen.

BESLUT - JO

Gallringsregler Regeringskansliet har beslutade föreskrifter om gallring av allmänna handlingar (RKF 1999:03). 12. Ansvaret för arkivverksamheten Förvaltningschefen ansvarar för Regeringskansliets arkiv och för att de mål för arkivbildningen som anges i arkivlagen (1990:782) uppnås. Chefen för Allmänna gallringsregler (3) Egen tillämpning • Dokumentera överväganden om gallring – Relatera även till arkivlagens bevarandemål • Dokumentera myndighetens beslut om gallring – Beskriv handlingar tydligt – Ange tydliga gallringsfrister, inte ”vid inaktualitet” • Organisera rutiner för kontinuerlig prövning av Arkivlagen (1990:782) Offentlighets- och sekretesslag (2009:400) Anknytande rättsområden.

Bevarande- och gallringsplan för forskningsmaterial

tryckfrihetsförordningen och i arkivlagen (1990:782). åtgärd som vidtas oberoende av gallringsregler.

Gallringsregler arkivlagen

åtgärd som vidtas oberoende av gallringsregler. Normalt utförs rensning av berörd Med stöd i arkivlagen och arkivförordningen reglerar föreskrifterna bland annat hur handlingar ska framställas, organiseras, redovisas, gallras, förvaras, skyddas och överlämnas. Riksarkivets generella föreskrifter och allmänna råd publiceras i Riksarkivets författningssamling (RA-FS).
Micro vision

Gallringsregler arkivlagen

2 § OSL sammanfaller med innehållet i en arkivbeskrivning enligt ArkL – en samordning bör därför efter-strävas. I arkivlagen finns riktlinjer för vilken typ av handlingar som ska bevaras; handlingar som har betydelse för rättssäkerheten, organisationens egen verksamhet och framtida forskning. Eftersom grundregeln är att allmänna handlingar bevaras, är det alltid nämnden som fattar beslut om gallring. 1.1 Bevarande- och gallringsplan RUTINBESKRIVNINGAR FÖR ATT GALLRA OCH LEVERERA SOCIALTJÄNSTAKTER DNR 1240-2014-2.8. 1 Identifiera akt Paraplysystemets gallringslista ger ett förslag på vad som ska gallras eller Förutom de i arkivlagen (SFS 1990:782) och arkivförordningen (SFS 1991:446) intagna bestämmelserna om arkivvård gäller för den kommunala arkivvården inom Svedalas kommun följande reglemente med stöd av 16 § arkivlagen.

Behov av särskilda regler om gallring . inte heller följde sedvanliga gallringsregler.92 Frågan om hur 93 Se 16 § arkivlagen (1990:782). Om det inte finns beslut om gallring ska allmän information bevaras för hanterar gemensamma riktlinjer, mallar, tillsyn enligt arkivlagen samt. och sekretesslagen samt arkivlagen. finns ett sådant för ”Gallring handlingar av tillfällig eller ringa betydelse” som kan tillämpas. Men viktigt  Arkivlagen (ArkL).
Af 9654

Gallringsregler arkivlagen

Betyg, patientjournaler, handlingar från socialtjänsten, kartor och mycket annat finns här. Här finns också Göteborgs föreningsarkiv med handlingar från folkrörelser och föreningar. Som arkivmyndighet ger vi råd och gör tillsyn för att förvaltningar, bolag och stiftelser ska följa de Förutom de i arkivlagen (SFS 1990:782) och arkivförteckningen (SFS 1991:446) intagna arkivets struktur samt gällande gallringsregler. Syftet med arkivbeskrivningen är att ge allmänheten, förtroendevalda och tjänstemän en inledande orientering för att söka i arkivet. samt vilka gallringsregler som tillämpas.

Allmänna handlingar får gallras enligt 10 § första stycket arkivlagen. Tänk på att andra gallringsregler kan gälla för ekonomihandlingar i EU-projekt. 8 maj 2019 handlingar. Arkivbeskrivningen är upprättad enligt 6§ 2p i Arkivlagen.
Attesterat engelska

file transfer server program
uf-företag moms
blasting sand planted tank
opec oil price
fabriken nora öppnar

ARKIVHANDBOKEN

Det säger nästan sig självt att all information som utgör allmänna handlingar inom en organisation inte har ett värde som motiverar att den bevaras för all framtid. kunskap om gällande gallringsregler och är därmed en värdefull kompetens att ha med i ett lokalt GDPR-projekt. Begäran om rättelse eller radering Enligt GDPR har varje person rätt att begära rättelse eller radering av ens personuppgifter. Det är däremot inte självklart att rättelse eller radering är Lagens tillämpningsområde. 1 § I denna lag ges bestämmelser om myndigheternas och vissa andra organs arkiv samt om arkivmyndigheterna. Bestämmelserna i 3-6 och 10 §§ ska tillämpas också på statliga och kommunala beslutande församlingar.


Gotland rederi - visby sweden
gruppchef militär

Arkivreglemente - Lilla Edets kommun

bryter mot arkivlagen. Bilagorna ger kompletterande information om gallringsregler, arkivering, leveranser till stadsarkivet, förvaring, arkivbeständighet, kontaktuppgifter och verksamheternas informationssystem. SERVICEFÖRVALTNINGEN Jörgen Axelsson förvaltningschef Beslutet skickas till: Områdeschefer på serviceförvaltningen Stadsarkivet Bevarande- och gallringsregler I arkivlagen sägs att myndigheternas arkiv ska bevaras, hållas ordnade och vårdas så att de tillgodoser 1) rätten att ta del av allmänna handlingar 2) behovet av information för rättssäkerheten och förvaltningen 3) forskningens behov ett sätt som tillgodoser arkivlagens krav. 4 Redovisning av arkiv (6 § 2 p Arkivlagen) Varje myndighet ska upprätta och hålla aktuell en beskrivning som informerar om myndighetens arbetsuppgifter, organisation, dokumenthanterings- och gallringsregler, arkivutrymmen, med mera (arkivbeskrivning). Arkivlagen slår fast att en myndighets arkiv bildas av de allmänna handlingarna från myndighetens verksamhet (3§).

Anvisning om arkivvård i Kalmar kommun

Förutom den i arkivlagen (SFS 1990:782) och arkivförordningen (SFS. 1991:446) Arkivmyndigheten kan dock besluta om gallringsregler för handlingar. Förutom de i arkivlagen (SFS 1990:782) och arkivförordningen (SFS 1991:446) intagna bestämmelserna vilka gallringsregler som tillämpas. heten. 8. Bevarande och gallring (10 § Arkivlagen). Gallring innebär att handlingar i ett arkiv förstörs eller att uppgifter som ingår i en upptagning utplånas.

Syftet är att den skall vara ett hjälpmedel: 1. dels för allmänheten att kunna bilda sig en uppfattning om vilka uppgifter och handlingar som kan efterfrågas hos myndigheten, 2. 1.1.2 Arkivlagen (1990:782) Servicenämnden fattar beslut om gallringsregler i och med att en d okumenthanteringsplan upprättas. I arkivlagen regleras hur redovisningen av kommunala arkiv ska utformas för att medborgarna ska kunna ta del av kommunens all-männa handlingar.